Allmänna villkor

apr 17, 2020

Allmänna villkor för tjänster hos
Swoscom AB Senast uppdaterad 2020-04-17

1. BAKGRUND

1.1. Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör avtalsvillkor mellan Swoscom AB, org.nr 556679-1371, (“Swoscom”) och dess kunder (“Kunden”) för samtliga tjänster som Swoscom tillhandahåller Kunden. Swoscom och Kunden kan var och en för sig benämnas ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Ytterligare villkor och produktbeskrivning för varje tjänst framgår av ett specifikt tjänsteavtal (“Tjänsteavtalet”). Tillsammans och var för sig utgör dessa handlingar, “Avtalet”. Om det i Tjänsteavtalet förekommer motstridiga uppgifter har Tjänsteavtalet företräde framför dessa Allmänna Villkor.

2. DEFINITIONER

2.1. Följande ord och begrepp som används i Avtalet ska ha nedanstående angiven betydelse.

Bindningstid Den överenskomna tidsperiod som Avtalet minst ska gälla.
Biträdesavtal Avtal som reglerar behandling av personuppgifter utförd av ett personuppgiftsbiträde för en personuppgiftsansvarigs räkning
Kund Den fysiska eller juridiska organisation som beställer tjänster av Swoscom.
Leverans Swoscom levererar Tjänsten från den tidpunkt som Tjänsten har tillgängliggjorts för Kunden.
Part Både Swoscom och Kunden gemensamt.
Servicenivå De lägsta prestationsnivåer som avtalats enligt vilka tjänsterna ska utföras av Swoscom
Tjänsten/er Varje tjänst som specificeras i Tjänsteavtal eller dess tillägg.

3. ACCEPTERANDE AV VILLKOR

3.1. Genom att Kunden bekräftat beställning accepterar Kunden och förbinder sig att följa dessa Allmänna villkor. Den eller de personer som gör en beställning ska ha behörighet att teckna firma för Kunden. Om Kunden gör gällande att Avtalet med Swoscom har ingåtts av en obehörig person förbehåller sig Swoscom rätten att omedelbart och tillsvidare avbryta berörda Tjänster.

4. AVTALSTID

4.1. Avtalet gäller under en inledande bindningsperiod om tolv (12) månader räknat från det månadsskifte som ligger närmast tjänstens leverans. Efter denna initiala bindningsperiod löper avtalet tills vidare. Uppsägningstiden är tre (3) månader. Uppsägningen ska ske skriftligen.

5. FÖRTIDA UPPSÄGNING

5.1. Swoscom har rätt att utan att återbetalning av erlagd uppgift sker, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om;
a. ansökan om att Kund ska försättas i konkurs ges in, Kund ställer in sina betalningar, eller eljest får anses ha kommit på obestånd;
b. Kund grovt försummar att iaktta sina skyldigheter enligt Avtalet eller det finns anledning att anta att Kund inte kommer vidta rättelse;
c. Kund medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse;
d. det framkommer uppgifter som innebär att Kund inte uppfyller allmänna krav på kreditvärdighet;
e. Kund agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt.

6. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENT

6.1. Enligt lagen om distansavtal (2005:59) har konsument rätt att ångra sitt köp inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet om en tjänst ingås. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att tjänst som beställts i egenskap av konsument börjar utföras direkt efter köpet och att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts. Om Kunden utövar ångerrätten innan tjänsten fullgjorts ska Kunden ersätta Swoscom med en proportionell del av det avtalade priset. Kunden utövar ångerrätten genom e-postmeddelande till Swoscom eller brev.

7. VILLKORSÄNDRING

7.1. Swoscom har rätt att ändra Avtalet samt priser utan föregående godkännande från Kunden. Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Kunden underrättats om ändringen eller det senare datum som Swoscom anger. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande underrätta Swoscom om att Kunden säger upp Avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

7.2. I övrigt är ändring giltig endast om den upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna.

8. PRIS OCH BETALNING

8.1. Kunden ska betala fasta och rörliga avgifter som framgår av respektive Tjänsteavtal som parterna kan komma att ingå. Betalningsperiod löper enligt Tjänsteavtal. Fakturering av installationsavgifter och fasta avgifter sker i förskott, och rörliga avgifter i efterskott.

8.2. Betalningsperiod löper per månad från den dag som tjänsten levererats.

8.3. Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.

8.4. Kunden ska snarast meddela Swoscom om faktura anses felaktig. Om Kunden har invänt mot faktura inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Swoscom bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet tills dess att Swoscoms utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och tills dess betalning sker, har Swoscom rätt till lagstadgad dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

8.5. Återöppnas tjänst sker fakturering enligt då gällande prislista.

8.6. Eventuell avgiftsnedsättning regleras i SLA som bifogas med Tjänsteavtal.

9. SERVICENIVÅ FÖR LEVERERADE TJÄNSTER

9.1. Samtliga Tjänster levereras i enlighet med de SLA som bifogas i Tjänsteavtalet.

10. OBEHÖRIGT OCH OTILLBÖRLIGT NYTTJANDE

10.1. Kunden ska tillse att Tjänsten inte nyttjas obehörigt och otillbörligt av Kunden eller annan.

10.2. Med obehörigt eller otillbörligt nyttjande av Tjänsten avses att Swoscom med fog bedömer att något av följande föreligger;
a. intrång i Swoscoms system;
b. nyttjande som strider mot svensk lag;
c. spridande av information som skäligen kan bedömas vara olaglig eller som sker i syfte att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar;
d. spridande av virus;
e. annat handlande som medför att avsevärd olägenhet uppstår för Swoscom eller Swoscoms övriga kunder såsom risker, virus, hacking eller hög belastning; eller
f. användning som påverkar andra användares Tjänst negativt.

10.3. Kunden ska omedelbart meddela Swoscom om Kunden märker eller misstänker att det förekommer obehörigt dataintrång i Kundens eller Swoscoms system.

10.4. Swoscom äger rätt att helt eller delvis avsluta Tjänsten och i efterhand meddela Kunden om inte Kunden uppfyller sina förpliktelser enligt denna punkt. Om Kunden trots begäran inte omedelbart vidtar rättelser äger Swoscom även rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om sådan uppsägning sker, äger Swoscom också rätt att debitera avgift för återstående avtalstid.

10.5. Kunden ska hålla Swoscom skadelös för all skada, inklusive kostnader till följd av anspråk från tredje man som riktas mot Swoscom på grund av Kundens brott mot denna punkt.

10.6. Swoscom har rätt att vid myndighetsbeslut överlämna Kundens utrustning och/eller data till polis, åklagare, Kronofogden eller annan behörig myndighet.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1. Swoscoms ansvarar endast för direkt skada som Swoscom, eller någon Swoscom svarar för, åsamkat kunden genom vårdslöshet. Skadeståndsskyldigheten är begränsad till ett belopp som motsvarar det totala belopp som Kunden har erlagt under det senaste kalenderåret för den berörda Tjänsten.

11.2. Swoscom ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller följdskada (innefattande bland annat produktions- och inkomstbortfall samt skada på annans egendom). Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

11.3. Swoscom är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför Swoscoms kontroll, vars följder Swoscom rimligen inte kunnat råda över, t.ex. krig, krigshandling, explosion, naturkatastrofer, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed likställda omständigheter.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

12.1. Part har rätt att överlåta Avtalet eller upplåta nyttjandet av Tjänst till tredje man om den andra parten har lämnat ett skriftligt samtycke till det. Swoscom har dock utan kundens medgivande rätt att överlåta rätten att ta emot betalning enligt Tjänsteavtalet samt att, i samband med fusion, omstrukturering av Syscoms koncern eller överlåtelse av verksamheten, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Allmänna villkor och Tjänsteavtal.

13. REKLAMATION

13.1. Part ska reklamera den andra partens kontraktsbrott utan oskäligt uppehåll. Reklamation ska vara skriftlig. Särskilda bestämmelser om reklamation kan finnas i respektive Tjänsteavtal.

14. MEDDELANDEN

14.1. Swoscom lämnar meddelanden till Kund via brev till den adress som Kund har meddelat, e-post till den e-postadress som Kund har meddelat eller på annat sätt som parterna har kommit överens om.

14.2. Kunden är skyldig att meddela Swoscom uppdateringar i sin adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som lämnats till Swoscom. Underlåter Kunden meddela sådan förändring anses Kunden ha tagit del av meddelandet som har skickats till de gamla kontaktuppgifterna.

14.3. Kund som är en juridisk person ska utse en kontaktperson. Kontaktpersonen är behörig företrädare för kunden och måste ha behörighet att fatta de beslut som krävs med anledning av Avtalet.

15. TVIST

15.1. Tvist med anledning av Avtalet ska slutligt avgöras ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist ska avgöras i allmän domstol med Lunds tingsrätt som första instans.

16. PERSONUPPGIFTER

16.1. Avseende behandling av personuppgifter i Tjänsterna gäller vad som anges i personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 och underbiträdesavtalet i bilaga 2.

Kom i kontakt med oss

FLER KUNDCASE

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This