Integritetspolicy

jan 20, 2019

SÅ HÄR BEHANDLAR SWOSCOM DINA PERSONUPPGIFTER

Swoscom AB: (”Swoscom”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Personuppgiftlagen (1998:204) som ersätts av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) den 25 maj 2018 (tillsammans benämnda ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”).

Swoscom  värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Swoscom behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Swoscom AB, org.nr. 556679-1371 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Hur får Swoscom dina Personuppgifter?

Swoscom samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via formulär, e-post eller telefon, gör en felanmälan eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Swoscom behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis marknadsundersökningsinstitut, banker, publika adressregister och myndigheter.

Swoscom behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, IP adresser, samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Swoscom (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har Swoscom med personuppgiftbehandlingen?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Swoscom för bland annat följande ändamål:
• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera felanmälningar,
• kunna debitera för användning av telefoni och SMS,
• rapportera till PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation,
• använda för att kontakta dig,
• administrera e-faktura och autogiroansökningar,
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• för statistisk och analysändamål.

Swoscom behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Swoscom kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning (ex lagen om elektronisk kommunikation, bokföringslagen). Swoscom behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Swoscom och i förekommande fall av  personuppgiftsbiträden och underbiträden.

I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Swoscoms rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Swoscom AB.

Överföring av personuppgifter till tredjeland.

Swoscom överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar Swoscom dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Swoscom behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Swoscom, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina Personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

• Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig.
• Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
• Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
• Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
• Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

• Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
• För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Swoscom bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på de kontaktvägar som anges nedan.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Swoscom arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Cookies

Swoscoms webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Swoscom gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.swoscom.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

dataskydd@swoscom.se
Swoscom AB
Ideon Science Park
223 70 Lund

Telefon: 040-6905000

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. maj 2018.

Kom i kontakt med oss

FLER KUNDCASE

Microsoft inkluderar fler utskrifter i 365 E3/E5

SENASTE INLÄGGENFrån och med den 1 maj 2023 kommer kunder med en Microsoft 365 E3- eller E5-plan att få 100 utskriftsjobb per månad kopplade till varje licens. Tidigare har ett företag med 1 000 Microsoft 365 E3-licenser fått 5 000 utskriftsjobb tillsammans med...

läs mer

Google begränsar antal filer i Drive

SENASTE INLÄGGENGoogle har i februari infört en gräns för hur många filer användare kan lagra på deras molntjänst Google Drive. Förändringen som har skett oannonserat innebär att det maximalt går att lagra 5 miljoner filer. Det har fått till följd att användare som...

läs mer
Share This