IT - Styrning

Höj kvaliteten på IT stödet i verksamheten och se till att det alltid jobbar för att få ut mesta möjliga av företagets investeringar. 

Kontakta oss

Kort om IT-Styrning

Detta är IT-styrning

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den ger så stort stöd som möjligt för verksamheten att nå sina övergripande mål . För att lyckas med detta krävs att en stödjande organisations- och leveransmodell skapas. Att standardprocesser används för hantering av IT-frågor samt kontinuerlig uppföljning av att IT-verksamheten levererar i tid med kvalitet och till rätt kostnad.

Fördelar med IT styrning

IT-styrning består av tydliga processer för hur verksamhetens IT stöd skall skötas och för att resultaten skall bli konsekventa. Både när det gäller företagets mål och riktlinjer och efterlevnad av lagkrav. Det ger i sin tur högre kvalitet och mindre problem med IT stödet i verksamheten. Mindre problem ger bättre effektivetet och högre lönsamhet.

Ramverket ITIL

ITIL är det idag mest använda ramverket för IT-styrning och är ett stort ramverk som fokuserar på IT-tjänstehantering. Målet är att säkerställa att IT-tjänster stöder kärnprocesserna i verksamheten. ITIL består av fem uppsättningar av bästa praxis för servicestrategi, design, förändringshantering, drift och kontinuerlig förbättring av tjänster.

Lagom ger bäst resultat

Det är ett väldigt stort och tungt arbete att införa ett ramverk i sin helhet och till punkt och pricka. Därför är lagom bäst. Välj ut de bitar som är mest viktiga för verksamheten att ha styr på och välj enbart de processer som ger mening. 

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

IT-styrning är ett stort och komplicerat område. Om man försöker ta in allt på en gång slutar det ofta med att inget blir färdigt. Därför rekommenderar vi att ta en titt på några av de vanligaste frågorna vi får om IT-styrning och våra svar.

Vilka områden är bäst att fokusera på?

Vi rekommenderar att initialt fokusera på basfunktionerna som att skapa, leverera och ge support på IT-tjänster. Dels för att det oftast redan finns IT tjänster igång i verksamheten som behöver understöd och dels för att det blir väldigt konkret när ramverkets processer styr upp den befintliga verksamheten och vinsterna blir tydliga. Det ger mod att ta sig an strategi, planering och förbättring.

Hur ser ett typiskt införande ut?

Ett införande av It styrning börjar i princip alltid med en total inventering av den befintliga IT-miljön. Inventeringen omfattar hårdvara, mjukvara, säkerhet, IT mognad, strategi, befintliga processer, mål, ansvar och roller. Inventeringen mynnar ut i en rapport som används som underlag för att hitta de områden som bäst skulle förbättra stödet till verksamheten. Därefter skapas och införs de processer och stödsystem som skall användas för att verksamheten skall kunna fungera på ett strukturerat sätt och som tillför värde fär organisationen. Löpande uppföljning om hur arbetet fortskrider och hur väl processerna fungerar för verksamheten.

Vilka risker finns med att inte ha en IT-styrning?

Eftersom IT-styrning handlar om kontroll och standardiserade arbetssätt för att stödja verksamheten så blir riskerna det som avsaknaden av detta kan orsaka. Några exempel är

  • Skugg-IT det vill säga att personer och avdelningar själva köper in både utrustning och tjänster. Ofta upptäcks skugg it när det visar sig att användarna behöver hjälp med systemen som inte kan lösas på egen hand. Skugg IT kan även leda till dubblerade system och dolda kostnader och inte minst undermåliga supportavtal och en ineffektiv organisation.
  • Silotänk, med det menas att det införs system utan tanke på att data behöver kunna flöda mellen olika system. Silotänk leder till att samma data måste matas in flera gånger vilket i sin tur leder till data som inte är konsistenta mellan systemen. IT stödet blir också komplext och tungrott eftersom det är svårt att förutse vad en förändring ett system kan medföra för ett annat.
  • Plötsliga eller oförutsedda driftavbrott. Avsaknad av en förändringshantering kan medföra att en förändring som sker på ett system leder till att ett annat system slutar att fungera. Förändringar som sker utan föregående riskanalys och godkännande riskerar att företagets förmåga att leverera allvarligt försämras.

 

RÅDGIVNING

Hitta rätt lösning med vår experthjälp

BESLUT

Granska lösningen, acceptera villkor och beställ

IMPLEMENTERING

Tillsammans planerar och rullar vi ut din lösning

UPPFÖLJNING

Swoscom följer upp kontinuerligt och anpassar efter era önskemål

Vill du också att era IT lösningar skall bidra med maximal nytta i företaget?

Berätta för oss om dina mål och dina utmaningar för din verksamhet. Tillsammans startar vi en resa mot en IT miljö som boostar verksamheten att nå sina mål. 

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Share This