IT - Styrning

Höj kvaliteten på IT stödet i verksamheten och se till att det alltid jobbar för att få ut mesta möjliga av företagets investeringar. 

Kontakta oss

Vad vi erbjuder

Införande av IT-styrning

IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den ger så stort stöd som möjligt för verksamheten att nå sina övergripande mål . Vi levererar en plan för att skapa en stödjande organisations- och leveransmodell för IT verksamheten. Med standardiserade processer för hantering av IT-frågor och kontinuerlig uppföljning av att IT-verksamheten levererar i tid med kvalitet och till rätt kostnad skapas en förutsägbarhet i IT-leveransen.

IT Styrning som tjänst

Det kan vara övermäktigt för många mindre och medelstora företag att införa en modell för IT styrning. Resurserna att själva upprätthålla IT styrningen kan vara svåra att allokera när fokuset ligger på utveckling och försäljning. I dessa lägen kan vi hjälpa till att hantera processerna och styrningen så att verksamheten kan växa med fullt fokus på kärnverksamheten.

Ramverket ITIL

ITIL är det idag mest använda ramverket för IT-styrning och är ett stort ramverk som fokuserar på IT-tjänstehantering. Målet med ITIL är att säkerställa att IT-tjänster stöder kärnprocesserna i verksamheten. Vi guidar och hjälper verksamheten att välja ut och införa de delar av ITIL som är relevantra för verksamheten. Urvalet baseras på de fem uppsättningarna av vedertagen praxis för servicestrategi, design, förändringshantering, drift och kontinuerlig förbättring av tjänster som utgör ITIL. 

Z

IT-kvalitetskontroll

När en styrmodell för IT finns behöver efterlevnaden regelbundet kontrolleras och att verksamheten i övrigt har en sund hantering av IT. Kvalitetskontrollen skall inte förväxlas med en IT revision vars fokus är på verksamhetens hantering av IT risker. Kavlitetskontrollen syftar till att identifiera brister i efterlevnaden av styrmodellen och de bakomliggande orsakerna så att dessa kan rättas till.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

IT-styrning är ett stort och komplicerat område. Om man försöker ta in allt på en gång slutar det ofta med att inget blir färdigt. Därför rekommenderar vi att ta en titt på några av de vanligaste frågorna vi får om IT-styrning och våra svar.

Vilka områden är bäst att fokusera på?

Vi rekommenderar att initialt fokusera på basfunktionerna som att skapa, leverera och ge support på IT-tjänster. Dels för att det oftast redan finns IT tjänster igång i verksamheten som behöver understöd och dels för att det blir väldigt konkret när ramverkets processer styr upp den befintliga verksamheten och vinsterna blir tydliga. Det ger mod att ta sig an strategi, planering och förbättring.

Hur ser ett typiskt införande ut?

Ett införande av It styrning börjar i princip alltid med en total inventering av den befintliga IT-miljön. Inventeringen omfattar hårdvara, mjukvara, säkerhet, IT mognad, strategi, befintliga processer, mål, ansvar och roller. Inventeringen mynnar ut i en rapport som används som underlag för att hitta de områden som bäst skulle förbättra stödet till verksamheten. Därefter skapas och införs de processer och stödsystem som skall användas för att verksamheten skall kunna fungera på ett strukturerat sätt och som tillför värde fär organisationen. Löpande uppföljning om hur arbetet fortskrider och hur väl processerna fungerar för verksamheten.

Vilka risker finns med att inte ha en IT-styrning?

Eftersom IT-styrning handlar om kontroll och standardiserade arbetssätt för att stödja verksamheten så blir riskerna det som avsaknaden av detta kan orsaka. Några exempel är

  • Skugg-IT det vill säga att personer och avdelningar själva köper in både utrustning och tjänster. Ofta upptäcks skugg it när det visar sig att användarna behöver hjälp med systemen som inte kan lösas på egen hand. Skugg IT kan även leda till dubblerade system och dolda kostnader och inte minst undermåliga supportavtal och en ineffektiv organisation.
  • Silotänk, med det menas att det införs system utan tanke på att data behöver kunna flöda mellen olika system. Silotänk leder till att samma data måste matas in flera gånger vilket i sin tur leder till data som inte är konsistenta mellan systemen. IT stödet blir också komplext och tungrott eftersom det är svårt att förutse vad en förändring ett system kan medföra för ett annat.
  • Plötsliga eller oförutsedda driftavbrott. Avsaknad av en förändringshantering kan medföra att en förändring som sker på ett system leder till att ett annat system slutar att fungera. Förändringar som sker utan föregående riskanalys och godkännande riskerar att företagets förmåga att leverera allvarligt försämras.

 

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

Vill du också att era IT lösningar skall bidra med maximal nytta i företaget?

Berätta för oss om dina mål och dina utmaningar för din verksamhet. Tillsammans startar vi en resa mot en IT miljö som boostar verksamheten att nå sina mål. 

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

Share This