SECaaS - Security as a Service

Ingen IT miljö är komplett utan ett gediget säkerhetstänk. Med Security as a Service tjänster i flera lager skyddas företagets data mot förlust, korruption och obehörig åtkomst oavsett om den finns på företagets datorer, i egna datacenter eller i molnet.

Kontakta oss

Bättre säkerhet med Swoscom SECaaS

~

Automatiska skydd i flera nivåer

För att få ett heltäckande skydd krävs skydd i flera nivåer. Skydd mot spam, fishing och elak kod i e-posten, Integrerad Antivirus och Webbsäkerhet och Säkerhetskopiering är grundbultarna i tjänsten.

~

Larm och åtgärder

Vid överträdelser mot policys eller identifierade säkerhetshot reagerar Swoscom direkt och vidtar åtgärder för att skydda företagen mot vidare skada och återställa normalt läge.

~

Förbättrade policys

Tillsammans går vi igenom företagets IT miljö och utformar säkerhetspolicys som fungerar tillsammans med verksamhetens behov.

~

Rapportering och kontinuerlig uppföljning

Från våra verktyg sammanställs identifierade hot, varningar och trender i rapporter som vi tillsammans med kunden analyserar för att förbättra eller korrigera skyddet efter verksamheten.

Säkerhetstjänster

Antispam/Antifishing/Malwareskydd
Kontinuerlig genomsökning av inkommande och utgående e-post efter skadlig kod, fishingförsök  och inkommande spam.

Personliga karantäner
Stoppad e-post hålls i personliga karantäner upp till 60 dagar, med stöd för regler om undantag och blockeringar.

Antivirus och Webbsäkerhet
Centralt hanterad Antivirus och Webbsäkerhet för datorer och mobila enheter. Tydlig indikation för säkra, misstänkta och osäkra webbplatser.

Säkerhetskopiering
Skydd mot dataförluster oavsett om datan ligger på den egna datorn, i mobilen, på företagets server eller i molnet.

Säker filhantering
Lagra filer krypterat och säkert med full spårbarhet oavsett plattform.

DLP – Skydda mot dataläckage
Säkra företagets information mot ofrivillig och medvetet dataläckage.

Policys och regelverk
Utforma företagets säkerhetspolicys och regelverk.

Identitetshantering
Säkra användaridentiteter som försvårar för utomstående att ta del av företagets system och utrustning.

VAD ÄR VIKTIGT ATT VETA?

Här är några vanliga frågor som vi har fått från våra kunder genom åren.

Måste vi byta ut lösningar som vi redan har för att använda era tjänster?
Många säkerhetslösningar som köps av slutkunder är inte alltid anpassade efter att en extern part har ansvaret för dem och vara svåra att integrera i central hantering, så det kan bli aktuellt att byta. Vi arbetar med produkter och som är väl integrerade i vår tjänst och som ger fördelar gentemot fristående produkter så ofta är ett byte nödvändigt men vi utvärderar alltid de lösningar som finns på plats först.
Måste vi byta ut våra datorer?
I normala fall kan datorer återanvändas om de inte är äldre än 5 år. Det hänger samman med att de allra flesta datorer idag har de säkerhetskretsar och funktioner som behövs för att tillhandahålla en trygg plattform. Vissa enklare modeller saknar kretsarna och då kan man i vissa fall komplettera med extra utrustning. Är datorerna väldigt gamla bör man satsa på nya datorer ändå eftersom tekniken ständigt går framåt och ger många fördelar jämfört med äldre datorer.
Vad är DLP?

DLP är en förkortning av Data Loss Prevention eller skydd mot dataförluster på svenska. Det innebär tex att märker upp datan som finns lagrad genom maskinell indexering. Ett regelverk sätts sedan upp där man bestämmer hur data som innehåller vissa nyckeltyper av information får hanteras. Det kan tillexempel vara att datan inte får bifogas i mail till utomstående eller till andra medarbetare hur som helst.

Inventera

Kartlägg nuvarande IT-lösning på djupet med förslag på förbättringsåtgärder.

Design

Utforma ny IT-lösning genom att kombinera verksamhetens behov med rätt verktyg

Införande

Den nya IT-lösningen sjösätts stegvis i samråd med verksamheten och användarna

Stöd

Underhåll, utveckling och support på IT-lösningen under hela livstiden.

Förstärk säkerheten nu

Vänta inte på att katastrofen kommer. Kontakta oss direkt för att säkra upp er IT-miljö.

Jag är intresserad

OSÄKER PÅ VILKEN LÖSNING SOM PASSAR DIG BÄST?

FLER TJÄNSTER

BaaS - Backup as a Service

Skydda företagets data mot korruption, oavsiktlig radering och total förlust genom att säkerhetskopiera datan, oavsett var den finns.

Läs mer om tjänsten

DAAS - Desktop as a Service

Med skrivbord som tjänst är företagets IT system alltid tillgängliga oberoende av vilken enhet man arbeter i från.

Läs mer om tjänsten

Remote hands as a service

Molntjänster är bra för det mesta, men ibland behövs någon som även kan lösa IT relaterade problem på distans eller på plats.

Läs mer om tjänsten

Share This